§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er Vinterbybadet SKANDERBORG

Klubbens hjemsted er Skanderborg Bypark i Skanderborg Kommune.

Klubben er stiftet den 17. juni 2021

§ 2 FORMÅL

Klubbens formål er at fremme vinterbadning/helårsbadning i Skanderborg Sø. Den skal støtte op om medlemmernes sundhedsfremmende aktivitetsmuligheder og oplevelsen af lokale tilhørsforhold.

Klubben skal være et fleksibelt badetilbud på tværs af alder, køn og social status, og det skal indgå som et supplement til de allerede eksisterende foreningstilbud i Skanderborg.

Klubben skal motivere til at holde sig aktiv og have fokus på sund livsstil. Klubben skal understøtte det forpligtende fællesskab, og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i bylivet.

Klubben driver det af Skanderborg Kommune opførte permanente saunaanlæg i Skanderborg Bypark i henhold til indgået samarbejdsaftale.

§ 3 MEDLEMMER

Enhver der er minimum 18 år, som kan tilslutte sig klubbens formål vedtægter og retningslinjer, kan optages som medlem uanset bopælskommune.

Kvittering for betalt kontingent gælder som adgangskort. Medlemmer, der ikke har betalt rettidigt kontingent, betragtes som udmeldte. Medlemmerne hæfter kun med deres kontingent.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem midlertidigt eller permanent, hvis denne aktivt modarbejder foreningens formål, eller i tilfælde af uacceptabel opførsel i omgangen med andre medlemmer, eller i forbindelse med brugen af anlægget. Eksklusion kræver, at 5 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Bestyrelsen kan begrænse tilgangen af medlemmer og dermed fastsætte det samlede medlemstal for et år ad gangen under hensyn til anlæggets kapacitet, tilstand og faktiske benyttelse i det foregående år.

§ 4 KONTINGENT

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Indkaldelse finder sted ved offentlig annoncering og indkaldelse til medlemmer med mindst 4 ugers varsel. Forslag fra medlemmerne skal skriftligt tilstilles bestyrelsen mindst 3 uger før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamling har alle medlemmer. Stemmeret har alle medlemmer og kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

Dagsordenen for ordinær generalforsamling:

  1. Valg af dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen
  2. Bestyrelsens beretning til generalforsamlingens godkendelse
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse
  4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse og en suppleant
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

På begæring af ét medlem skal afstemningen foregå skriftligt. Alle forelagte sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves der til ændring af vedtægterne, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Ved stemmelighed bortfalder forslaget, undtaget ved personvalg, der i sådanne tilfælde afgøres ved lodtrækning

§ 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller mindst 1/5 af samtlige medlemmer fremsætter skriftligt krav til bestyrelsen med angivelse af motiveret dagsorden. Bestyrelsen skal herefter inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

§ 7 BESTYRELSEN

Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsens konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubbens virksomhed og står til ansvar for klubbens midler og drift overfor generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen på klubbens ordinære generalforsamling. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 4 medlemmer. Suppleant vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder suppleanten.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal med minimum 4 fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er dog formandens og i hans/hendes frafald næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsesmøderne afholdes efter behov – mindst fire gange om året. Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8 REGNSKAB

Klubbens regnskab er fra 1. maj til 30. april. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet udsendes til klubbens medlemmer umiddelbart inden generalforsamling.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år adgangen en revisor, der er lægmand. Revisoren skal gennemgå regnskabet og påse at beholdningerne er tilstede. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 9 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER

Klubben tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.

Bestyrelsen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

I tilfælde hvor disse vedtægter måtte være utilstrækkelige, er bestyrelsen bemyndiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, at træffe de nødvendige beslutninger.

§ 10 OPLØSNING AF KLUBBEN

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted med mindst ¾ flertal af fremmødte medlemmer. Dette skal ske på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Ved opløsning af klubben tilfalder alle klubbens aktiver og passiver en lignende aktivitet i Skanderborg
Kommune.

Godkendt på stiftende generalforsamling 17. juni 2021